Hiển thị 1-32 trong 2272 sản phẩm

Dimensions d 2.5 mm D 7 mm B 3.5 mm d1 ≈ 3.85 mm D2 ≈ 6.2 mm r1,2 min. 0.15 mm Abutment dimensions da min. 3.7 mm da max. 3.8 mm Da max. 6.2 mm ra max. 0.15 mm Calculation data Basic dynamic load rating C 0.221 kN Basic static load ra

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 7.938mm D 12.7mm B 3.967mm d2≈9mm D2≈11.55mm r1,2min.0.15mm Abutment dimensions damin.8.9mm Damax.11.6mm ramax.0.15mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 0.312kN Basic static load ratingC0 0.143kN Fatigue load limitPu 0.0

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm D 27mm B 4mm d1≈22.36mm D1≈24.6mm D2≈25.3mm D3 28.5mm C 0.8mm r1,2min.0.2mm Abutment dimensions damin.0mm ramax.0.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 0.585kN Basic static load ratingC0 0.39kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm D 90mm B 20mm d2≈58.884mm D2≈82.2mm r1,2min.1.1mm Abutment dimensions damin.57mm damax.58.5mm Damax.83mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 37.1kN Basic static load ratingC0 23.2kN Fatigue load limitPu&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 8mm D 19mm B 6mm d2≈9.8mm D2≈16.66mm r1,2min.0.3mm Abutment dimensions damin.9.7mm damax.9.7mm Damax.17mm ramax.0.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1.25kN Basic static load ratingC0 0.455kN Fatigue load limitPu 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 72mm B 19mm d1≈44.6mm D2≈61.88mm D3 68.81mm b 1.9mm C 3.28mm r0max.0.6mm r1,2min.1.1mm Abutment dimensions damin.37mm Damax.65mm Dbmin.80mm bamin.2.2mm Camax.4.98mm ramax.1mm Calculation data Basic

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 12mm D 18mm B 4mm d1≈13.86mm D2≈16.7mm D3 19.5mm C 0.8mm r1,2min.0.2mm Abutment dimensions damin.13.5mm damax.13.5mm ramax.0.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 0.527kN Basic static load ratingC0 0.265kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 35mm D 47mm B 7mm d1≈38.21mm D2≈43.69mm r1,2min.0.3mm Abutment dimensions damin.37mm damax.38mm Damax.45mm ramax.0.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 3.71kN Basic static load ratingC0 3.35kN Fatigue load limitPu 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm D 75mm B 16mm d1≈54.5mm D2≈69mm r1,2min.1mm Abutment dimensions damin.50mm damax.54mm Damax.70mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 18.2kN Basic static load ratingC0 15kN Fatigue load limitPu 0.64kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 105mm D 190mm B 36mm d1≈131.4mm D2≈166.8mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.117mm damax.131mm Damax.178mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 140kN Basic static load ratingC0 104kN Fatigue load limitPu&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 70mm D 100mm B 16mm d1≈79.8mm D2≈92.9mm r1,2min.1mm Abutment dimensions damin.74.6mm damax.79.6mm Damax.95.4mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 23.8kN Basic static load ratingC0 21.2kN Fatigue load limitPu&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 10mm D 22mm B 6mm d2≈13.2mm D2≈19.4mm r1,2min.0.3mm Abutment dimensions damin.12mm damax.13mm Damax.20mm ramax.0.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 2.34kN Basic static load ratingC0 1.25kN Fatigue load limitPu 0

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 1600mm D 1950mm B 155mm d1≈1719.8mm D1≈1830.45mm r1,2min.7.5mm Abutment dimensions damin.1628mm Damax.1922mm ramax.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1270kN Basic static load ratingC0 4800kN Fatigue load limitPu 48kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 1000mm D 1320mm B 103mm d1≈1118mm D1≈1202mm r1,2min.6mm Abutment dimensions damin.1023mm Damax.1297mm ramax.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 819kN Basic static load ratingC0 2360kN Fatigue load limitPu 30kN Re

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm D 42mm B 9mm d1≈30.9mm D2≈39.45mm r1,2min.0.3mm Abutment dimensions damin.27mm damax.30.5mm Damax.40.5mm ramax.0.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 6.05kN Basic static load ratingC0 4.5kN Fatigue load limitPu&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 3mm D 6mm B 2.5mm d1≈3.7mm D2≈5.4mm D3 7.2mm C 0.6mm r1,2min.0.1mm Abutment dimensions damin.3.6mm damax.3.6mm ramax.0.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 0.117kN Basic static load ratingC0 0.036kN Fati

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm D 110mm B 27mm d1≈68.76mm D2≈95.2mm r1,2min.2mm Abutment dimensions damin.61mm damax.68.7mm Damax.99mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 65kN Basic static load ratingC0 38kN Fatigue load limitPu 1.6k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 10mm D 19mm B 7mm d2≈11.8mm D2≈17.15mm D3 21mm C 1.5mm r1,2min.0.3mm Abutment dimensions damin.11.5mm damax.11.5mm ramax.0.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1.48kN Basic static load ratingC0 0.83kN Fa

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 3.175mm D 9.525mm B 3.571mm d2≈4.6mm D2≈8.2mm r1,2min.0.15mm Abutment dimensions damin.0mm Damax.0mm ramax.0.15mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 0.364kN Basic static load ratingC0 0.114kN Fatigue load limitPu 0.005kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 3.967mm D 7.938mm B 3.175mm d1≈5.53mm D2≈7.3mm D3 9.119mm C 0.914mm r1,2min.0.1mm Abutment dimensions damin.4.8mm damax.5.4mm ramax.0.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 0.203kN Basic static load ratingC0 0.

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 65mm D 120mm B 23mm d1≈83.3mm D2≈105.8mm D3 115.21mm D4 129.7mm b 3.1mm C 4.06mm f 2.82mm r0max.0.6mm r1,2min.1.5mm Abutment dimensions damin.74mm Damax.111mm Dbmin.131mm bamin.3.5mm Camax.6.88mm ramax.1.5m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 62mm B 16mm d1≈40.36mm D2≈54.06mm D3 59.61mm D4 67.7mm b 1.9mm C 3.28mm f 1.7mm r0max.0.6mm r1,2min.1mm Abutment dimensions damin.35.6mm damax.40.2mm Damax.56.4mm Dbmin.69mm bamin.2.2mm Camax.4.98mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 150mm D 225mm B 35mm d1≈174.15mm D2≈205.3mm r1,2min.2.1mm Abutment dimensions damin.160mm Damax.215mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 125kN Basic static load ratingC0 125kN Fatigue load limitPu 3.9kN Re

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 10mm D 19mm B 5mm d2≈11.8mm D2≈17.15mm D3 21mm C 1mm r1,2min.0.3mm Abutment dimensions damin.11.5mm damax.11.5mm ramax.0.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 1.48kN Basic static load ratingC0 0.83kN Fati

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm D 37mm B 10mm d1≈28.2mm D1≈33.2mm D2≈34.12mm D3 40mm C 2mm r1,2min.0.3mm Abutment dimensions damin.27mm ramax.0.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 3.38kN Basic static load ratingC0 2.5kN Fat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 3.967mm D 7.938mm B 2.779mm d1≈5.53mm D1≈7mm D3 9.119mm C 0.584mm r1,2min.0.1mm Abutment dimensions damin.4.8mm ramax.0.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 0.203kN Basic static load ratingC0 0.075kN Fatigue

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 72mm B 19mm d1≈44.6mm D2≈61.88mm D3 68.81mm D4 78.6mm b 1.9mm C 3.28mm f 1.7mm r0max.0.6mm r1,2min.1.1mm Abutment dimensions damin.37mm Damax.65mm Dbmin.80mm bamin.2.2mm Camax.4.98mm ramax.1mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 460mm D 620mm B 74mm d1≈511.4mm D1≈568.19mm r1,2min.4mm Abutment dimensions damin.476mm Damax.604mm ramax.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 423kN Basic static load ratingC0 750kN Fatigue load limitPu 13.7kN Ref

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 42mm B 10mm d2≈33.11mm D2≈39.2mm r1,2min.0.3mm Abutment dimensions damin.32mm damax.33mm Damax.40mm ramax.0.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 3.58kN Basic static load ratingC0 2.9kN Fatigue load limitPu 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm D 90mm B 20mm d1≈62.51mm D2≈81.61mm r1,2min.1.1mm Abutment dimensions damin.57mm damax.62.4mm Damax.83mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 37.1kN Basic static load ratingC0 23.2kN Fatigue load limitPu&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm D 52mm B 21mm d1≈31.8mm D1≈42.2mm r1,2min.1.1mm Abutment dimensions damin.27mm Damax.45mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 23.4kN Basic static load ratingC0 16kN Fatigue load limitPu 0.68kN Referenc

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 4.762mm D 7.938mm B 3.175mm d1≈5.53mm D2≈7.3mm D3 9.119mm C 0.914mm r1,2min.0.1mm Abutment dimensions damin.5.4mm damax.5.4mm ramax.0.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 0.203kN Basic static load ratingC0 0.

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ