Hiển thị 1-22 trong 22 sản phẩm

Vòng Bi SKF 23218 CC/W33 d: 140 mm
D: 300 mm
h: 102 mm
Hãng Sx: SKF
Chủng loại: Vòng bi tang trống hai dẫy tự lựa Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm. Ký hiệu vòng bi SKF: KyhieuvongbiSKF.pdf Tài liệu vòng bi tang trống 2 dãy tự lựa SKF : 8-Bi_tang_trong_hai_day_tu_lua.pdf Tài liêu Bôi trơn v

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng Bi SKF 22326 CC/W33 d: 130 mm
D: 280 mm
h: 93 mm
Hãng Sx: SKF
Chủng loại: Vòng bi tang trống hai dẫy tự lựa Xem vẽ kỹ thuật của sản phẩm. Ký hiệu vòng bi SKF: KyhieuvongbiSKF.pdf Tài liệu vòng bi tang trống 2 dãy tự lựa SKF : 8-Bi_tang_trong_hai_day_tu_lua.pdf Tài liêu Bôi trơn v&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng Bi SKF 22213 E d: 65 mm
D: 120 mm
h: 31 mm
Hãng Sx: SKF
Chủng loại: Vòng bi tang trống hai dẫy tự lựa Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm. Ký hiệu vòng bi SKF: KyhieuvongbiSKF.pdf Tài liệu vòng bi tang trống 2 dãy tự lựa SKF : 8-Bi_tang_trong_hai_day_tu_lua.pdf Tài liêu Bôi trơn v&og

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng Bi SKF 23218 CC/W33 d: 90 mm
D: 160 mm
h: 52.4 mm
Hãng Sx: SKF
Chủng loại: Vòng bi tang trống hai dẫy tự lựa Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm. Ký hiệu vòng bi SKF: KyhieuvongbiSKF.pdf Tài liệu vòng bi tang trống 2 dãy tự lựa SKF : 8-Bi_tang_trong_hai_day_tu_lua.pdf Tài liêu Bôi tr

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng Bi SKF 22230 CC/W33 d: 50 mm
D: 90 mm
h: 23 mm
Hãng Sx: SKF
Chủng loại: Vòng bi tang trống hai dẫy tự lựa Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm. Ký hiệu vòng bi SKF: KyhieuvongbiSKF.pdf Tài liệu vòng bi tang trống 2 dãy tự lựa SKF : 8-Bi_tang_trong_hai_day_tu_lua.pdf Tài liêu Bôi trơn

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng Bi SKF 22224 E d: 120 mm
D: 215 mm
h: 58 mm
Hãng Sx: SKF
Chủng loại: Vòng bi tang trống hai dẫy tự lựa Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm. Ký hiệu vòng bi SKF: KyhieuvongbiSKF.pdf Tài liệu vòng bi tang trống 2 dãy tự lựa SKF : 8-Bi_tang_trong_hai_day_tu_lua.pdf Tài liêu Bôi trơn v&o

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng Bi SKF 22222 EK/C3 d: 110 mm D: 200 mm
h: 53 mm
Hãng Sx: SKF
Chủng loại: Vòng bi tang trống hai dẫy tự lựa Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm. Ký hiệu vòng bi SKF: KyhieuvongbiSKF.pdf Tài liệu vòng bi tang trống 2 dãy tự lựa SKF : 8-Bi_tang_trong_hai_day_tu_lua.pdf Tài liêu Bôi trơn v&og

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng Bi SKF 22318 E d: 50 mm
D: 90 mm
h: 23 mm
Hãng Sx: SKF
Chủng loại: Vòng bi tang trống hai dẫy tự lựa Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm. Ký hiệu vòng bi SKF: KyhieuvongbiSKF.pdf Tài liệu vòng bi tang trống 2 dãy tự lựa SKF : 8-Bi_tang_trong_hai_day_tu_lua.pdf Tài liêu Bôi trơn v&ogr

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng Bi SKF 22316 EJA/VA405 d: 80 mm
D: 170 mm
h: 58 mm
Hãng Sx: SKF
Chủng loại: Vòng bi tang trống hai dẫy tự lựa Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm. Ký hiệu vòng bi SKF: KyhieuvongbiSKF.pdf Tài liệu vòng bi tang trống 2 dãy tự lựa SKF : 8-Bi_tang_trong_hai_day_tu_lua.pdf Tài liêu B&ocir

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng Bi SKF 21315 E d: 75 mm
D: 160 mm
h: 55 mm
Hãng Sx: SKF
Chủng loại: Vòng bi tang trống hai dẫy tự lựa Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm. Ký hiệu vòng bi SKF: KyhieuvongbiSKF.pdf Tài liệu vòng bi tang trống 2 dãy tự lựa SKF : 8-Bi_tang_trong_hai_day_tu_lua.pdf Tài liêu Bôi trơn v&og

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng Bi SKF 22314 E d: 70 mm
D: 150 mm
h: 51 mm
Hãng Sx: SKF
Chủng loại: Vòng bi tang trống hai dẫy tự lựa Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm. Ký hiệu vòng bi SKF: KyhieuvongbiSKF.pdf Tài liệu vòng bi tang trống 2 dãy tự lựa SKF : 8-Bi_tang_trong_hai_day_tu_lua.pdf Tài liêu Bôi trơn v&og

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng Bi SKF 21314 E d: 70 mm
D: 150 mm
h: 35 mm
Hãng Sx: SKF
Chủng loại: Vòng bi tang trống hai dẫy tự lựa Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm. Ký hiệu vòng bi SKF: KyhieuvongbiSKF.pdf Tài liệu vòng bi tang trống 2 dãy tự lựa SKF : 8-Bi_tang_trong_hai_day_tu_lua.pdf Tài liêu Bôi trơn v&og

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng Bi SKF 22216 E d: 80 mm
D: 140 mm
h: 33 mm
Hãng Sx: SKF
Chủng loại: Vòng bi tang trống hai dẫy tự lựa  Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm. Ký hiệu vòng bi SKF: KyhieuvongbiSKF.pdf Tài liệu vòng bi tang trống 2 dãy tự lựa SKF : 8-Bi_tang_trong_hai_day_tu_lua.pdf Tài liêu Bôi trơ

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng Bi SKF 22215 E d: 65 mm
D: 130 mm
h: 31 mm
Hãng Sx: SKF
Chủng loại: Vòng bi tang trống hai dẫy tự lựa Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm. Ký hiệu vòng bi SKF: KyhieuvongbiSKF.pdf Tài liệu vòng bi tang trống 2 dãy tự lựa SKF : 8-Bi_tang_trong_hai_day_tu_lua.pdf Tài liêu Bôi trơn v&og

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng Bi SKF 22214 E d: 70 mm
D: 125 mm
h: 31 mm
Hãng Sx: SKF
Chủng loại: Vòng bi tang trống hai dẫy tự lựa Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm. Ký hiệu vòng bi SKF: KyhieuvongbiSKF.pdf Tài liệu vòng bi tang trống 2 dãy tự lựa SKF : 8-Bi_tang_trong_hai_day_tu_lua.pdf Tài liêu Bôi trơn v&og

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng Bi SKF 22212 EK d: 60 mm
D: 110 mm
h: 2 mm
Hãng Sx: SKF
Chủng loại: Vòng bi tang trống hai dẫy tự lựa Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm. Ký hiệu vòng bi SKF: KyhieuvongbiSKF.pdf Tài liệu vòng bi tang trống 2 dãy tự lựa SKF : 8-Bi_tang_trong_hai_day_tu_lua.pdf Tài liêu Bôi trơn v&og

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Vòng Bi SKF 22211 EK d: 55 mm
D: 100 mm
h: 25 mm
Hãng Sx: SKF
Chủng loại: Vòng bi tang trống hai dẫy tự lựa Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm. Ký hiệu vòng bi SKF: KyhieuvongbiSKF.pdf Tài liệu vòng bi tang trống 2 dãy tự lựa SKF : 8-Bi_tang_trong_hai_day_tu_lua.pdf Tài liêu Bôi trơn v&o

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 50 mm
D: 90 mm
h: 23 mm
Hãng Sx: SKF
Chủng loại: Vòng bi tang trống hai dẫy tự lựa. Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm Ký hiệu vòng bi SKF: KyhieuvongbiSKF.pdf Tài liệu vòng bi tang trống 2 dãy tự lựa SKF : 8-Bi_tang_trong_hai_day_tu_lua.pdf Tài liêu Bôi trơn vòng bi SKF: Boi_tron_vong

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 150 mm
D: 270 mm
h: 96 mm
Trọng lượng: 24.5 Kg
Hãng Sx: SKF
Chủng loại: Vòng bi tang trống hai dẫy tự lựa      

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 110 mm
D: 170 mm
B: 45 mm
Trọng lượng: 3.8 Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ tang trống hai dãy tự lựa   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 75 mm
D: 130 mm
B: 31 mm
Trọng lượng: 1,70Kg
Hãng SX: SKF
Chủng loại: Ổ tang trống hai dãy tự lựa   xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
d: 65 mm
D: 120 mm
B: 31 mm
Trọng lượng:1,55 Kg
Hãng sản xuất: SKF
Chủng loại: Ổ tang trống hai dẫy tự lựa   Xem bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ