Hiển thị 1-32 trong 551 sản phẩm

Dimensions d 120mm D 210mm B 114mm d1≈157.25mm D1≈158mm r1,2min.4mm r3,4min.10mm β 15° Calculation data Basic dynamic load ratingC 369kN Basic static load ratingC0 520kN Fatigue load limitPu 60kN Maximum dynamic radial loadsFrmax.290kN Maximum static ra

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 260mm D 320mm B 80mm d1≈291.78mm D1≈294.37mm r1,2min.2mm r3,4min.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 142kN Basic static load ratingC0 240kN Fatigue load limitPu 22.8kN Maximum dynamic radial loadsFrmax.96.5kN Maximum static radial loadsF0rmax

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 160mm D 250mm B 140mm d1≈196mm D1≈196.5mm r1,2min.3mm r3,4min.13.5mm β 17° Calculation data Basic dynamic load ratingC 539kN Basic static load ratingC0 830kN Fatigue load limitPu 90kN Maximum dynamic radial loadsFrmax.310kN Maximum static r

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 140mm D 280mm B 114mm d1≈187.95mm D1≈188.7mm r1,2min.4mm r3,4min.13.5mm β 5° Calculation data Basic dynamic load ratingC 682kN Basic static load ratingC0 980kN Fatigue load limitPu 112kN Maximum dynamic radial loadsFrmax.560kN Maximum stati

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 150mm D 249mm B 140mm d1≈196mm D1≈196.5mm r1,2min.3mm r3,4min.13.5mm β 17° Calculation data Basic dynamic load ratingC 539kN Basic static load ratingC0 830kN Fatigue load limitPu 88kN Maximum dynamic radial loadsFrmax.310kN Maximum static r

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 140mm D 250mm B 114mm d1≈187.3mm D1≈188.05mm r1,2min.3mm r3,4min.13.5mm β 17° Calculation data Basic dynamic load ratingC 528kN Basic static load ratingC0 765kN Fatigue load limitPu 86.5kN Maximum dynamic radial loadsFrmax.335kN Maximum sta

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 110mm D 210mm B 110mm d1≈157.15mm D1≈158mm r1,2min.2mm r3,4min.10mm β 15° Calculation data Basic dynamic load ratingC 286kN Basic static load ratingC0 360kN Fatigue load limitPu 40.5kN Maximum dynamic radial loadsFrmax.265kN Maximum static

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 120mm D 210mm B 114mm d1≈157.25mm D1≈158mm r1,2min.4mm r3,4min.10mm β 15° Calculation data Basic dynamic load ratingC 336kN Basic static load ratingC0 550kN Fatigue load limitPu 64kN Maximum dynamic radial loadsFrmax.320kN Maximum static ra

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 30mm A1 32.7mm A2 13mm B 38.1mm H 141.5mm J 116.7mm L 83mm N 12.7mm s1 22.2mm T 42.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 19.5kN Basic static load ratingC0 11.2kN Limiting speed  90r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm A1 39mm A2 14mm B 49.2mm H 178.5mm J 148.4mm L 111mm N 15.9mm s1 30.2mm T 54.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 33.2kN Basic static load ratingC0 21.6kN Limiting speed  130r/min Limiting temperatu

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 42.862mm A1 39mm A2 14mm B 49.2mm H 178.5mm J 148.4mm L 111mm N 15.9mm s1 30.2mm T 54.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 33.2kN Basic static load ratingC0 21.6kN Limiting speed  60r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 44.45mm A1 39mm A2 14mm B 49.2mm H 178.5mm J 148.4mm L 111mm N 15.9mm s1 30.2mm T 54.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 33.2kN Basic static load ratingC0 21.6kN Limiting speed  60r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 42.862mm A1 39mm A2 14mm B 49.2mm H 178.5mm J 148.4mm L 111mm N 15.9mm s1 30.2mm T 54.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 33.2kN Basic static load ratingC0 21.6kN Limiting speed  130r/min Limiting tempe

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 44.45mm A1 39mm A2 14mm B 49.2mm H 178.5mm J 148.4mm L 111mm N 15.9mm s1 30.2mm T 54.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 33.2kN Basic static load ratingC0 21.6kN Limiting speed  130r/min Limiting temper

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 50mm A1 43mm A2 15mm B 51.6mm H 189mm J 157.2mm L 116mm N 15.9mm s1 32.6mm T 60.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 35.1kN Basic static load ratingC0 23.2kN Limiting speed  60r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 50.8mm A1 47.63mm A2 20.64mm B 55.6mm H 215.9mm J 184.15mm L 127mm N 19mm s1 33.4mm T 69mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 43.6kN Basic static load ratingC0 29kN Limiting speed  50r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm A1 43mm A2 15mm B 51.6mm H 189mm J 157.2mm L 116mm N 15.9mm s1 32.6mm T 60.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 35.1kN Basic static load ratingC0 23.2kN Limiting speed  120r/min Limiting temperature

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 49.212mm A1 43mm A2 15mm B 51.6mm H 189mm J 157.2mm L 116mm N 15.9mm s1 32.6mm T 60.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 35.1kN Basic static load ratingC0 23.2kN Limiting speed  120r/min Limiting tempera

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50.8mm A1 47.63mm A2 20.64mm B 55.6mm H 215.9mm J 184.15mm L 127mm N 19mm s1 33.4mm T 69mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 43.6kN Basic static load ratingC0 29kN Limiting speed  110r/min Limiting temper

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 19.05mm A1 24.61mm A2 11.11mm B 31mm H 112mm J 89.7mm L 60.5mm N 11.1mm s1 18.3mm T 32.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 12.7kN Basic static load ratingC0 6.55kN Limiting speed  260r/min Limiting temp

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 45mm A1 39mm A2 14mm B 49.2mm H 178.5mm J 148.4mm L 111mm N 15.9mm s1 30.2mm T 54.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 33.2kN Basic static load ratingC0 21.6kN Limiting speed  60r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 19.05mm A1 24.61mm A2 11.11mm B 31mm H 112mm J 89.7mm L 60.5mm N 11.1mm s1 18.3mm T 32.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 12.7kN Basic static load ratingC0 6.55kN Limiting speed  130r/m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm A1 32.7mm A2 13mm B 38.1mm H 141.5mm J 116.7mm L 83mm N 12.7mm s1 22.2mm T 42.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 19.5kN Basic static load ratingC0 11.2kN Limiting speed  190r/min Limiting temperat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 49.212mm A1 43mm A2 15mm B 51.6mm H 189mm J 157.2mm L 116mm N 15.9mm s1 32.6mm T 60.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 35.1kN Basic static load ratingC0 23.2kN Limiting speed  60r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 55mm A1 47.63mm A2 20.64mm B 55.6mm H 215.9mm J 184.15mm L 127mm N 19mm s1 33.4mm T 62.9mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 43.6kN Basic static load ratingC0 29kN Limiting speed  110r/min Limiting temper

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm A1 24.61mm A2 11.11mm B 31mm H 112mm J 89.7mm L 60.5mm N 11.1mm s1 18.3mm T 32.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 12.7kN Basic static load ratingC0 6.55kN Limiting speed  260r/min Limiting tempera

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 38.1mm A1 38.5mm A2 14mm B 49.2mm H 171.5mm J 143.7mm L 102mm N 14.3mm s1 30.2mm T 54.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 30.7kN Basic static load ratingC0 19kN Limiting speed  150r/min Limiting tempera

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 25.4mm A1 30mm A2 12mm B 34.1mm H 124mm J 98.8mm L 70mm N 12.7mm s1 19.8mm T 38.8mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 14kN Basic static load ratingC0 7.8kN Limiting speed  110r/min Li

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 25mm A1 30mm A2 12mm B 34.1mm H 124mm J 98.8mm L 70mm N 12.7mm s1 19.8mm T 38.8mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 14kN Basic static load ratingC0 7.8kN Limiting speed  110r/min Limi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 34.925mm A1 34.9mm A2 13mm B 42.9mm H 156mm J 130.2mm L 96mm N 14.3mm s1 25.4mm T 46.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 25.5kN Basic static load ratingC0 15.3kN Limiting speed  80r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm A1 30mm A2 12mm B 34.1mm H 124mm J 98.8mm L 70mm N 12.7mm s1 19.8mm T 38.8mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 14kN Basic static load ratingC0 7.8kN Limiting speed  230r/min Limiting temperatureTmax.

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 38.1mm A1 38.5mm A2 14mm B 49.2mm H 171.5mm J 143.7mm L 102mm N 14.3mm s1 30.2mm T 54.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 30.7kN Basic static load ratingC0 19kN Limiting speed  70r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ