Hiển thị 1-32 trong 182 sản phẩm

Dimensions d 55mm D 100mm B 33.3mm d2≈63.2mm D2≈92.3mm r1,2min.1.5mm a 57mm Abutment dimensions damin.63mm Damax.91mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 60kN Basic static load ratingC0 47.5kN Fatigue load limitPu&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 75mm D 130mm B 41.3mm d1≈92.04mm D1≈111.49mm r1,2min.1.5mm a 77mm Abutment dimensions damin.84mm Damax.121mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 95.6kN Basic static load ratingC0 88kN Fatigue load limitPu

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm D 52mm B 22.2mm d2≈29.9mm D2≈43.95mm r1,2min.1.1mm a 30mm Abutment dimensions damin.27mm damax.29.5mm Damax.45mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 24.5kN Basic static load ratingC0 15.6kN Fatigu

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 95mm D 170mm B 55.6mm d1≈119.9mm D1≈146mm r1,2min.2.1mm a 101mm Abutment dimensions damin.107mm Damax.158mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 159kN Basic static load ratingC0 146kN Fatigue load limitPu&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm D 90mm B 36.5mm d1≈61.15mm D1≈77.47mm D3 86.8mm D4 96.5mm C 3.28mm b 2.7mm f 2.46mm r0max.0.6mm r1,2min.1.5mm a 71mm Abutment dimensions damin.49mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynami

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 55mm D 100mm B 33.3mm d2≈63.2mm D2≈92.3mm r1,2min.1.5mm a 57mm Abutment dimensions damin.63mm Damax.91mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 60kN Basic static load ratingC0 47.5kN Fatigue load limitPu&nbs

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 35mm D 72mm B 27mm d2≈45.4mm D2≈63.85mm r1,2min.1.1mm a 42mm Abutment dimensions damin.42mm damax.45mm Damax.65mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 40kN Basic static load ratingC0 28kN Fatigue load l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 15mm D 35mm B 15.9mm d2≈20.2mm D2≈30.7mm r1,2min.0.6mm a 21mm Abutment dimensions damin.19.4mm damax.20mm Damax.30.6mm ramax.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 11.2kN Basic static load ratingC0 6.8kN Fati

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm D 90mm B 36.5mm d2≈50.8mm D2≈80.5mm r1,2min.1.5mm a 53mm Abutment dimensions damin.49mm damax.50.5mm Damax.81mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 64kN Basic static load ratingC0 44kN Fatigue l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm D 90mm B 30.2mm d2≈57.8mm D2≈82.1mm r1,2min.1.1mm a 52mm Abutment dimensions damin.57mm damax.57.5mm Damax.83mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 51kN Basic static load ratingC0 42.5kN Fatigue l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 10mm D 30mm B 14mm d2≈15.8mm D2≈24.95mm r1,2min.0.6mm a 16mm Abutment dimensions damin.14.4mm damax.15.5mm Damax.25.6mm ramax.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 7.61kN Basic static load ratingC0 4.3kN Fat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm D 72mm B 30.2mm d2≈39.8mm D2≈64.1mm r1,2min.1.1mm a 42mm Abutment dimensions damin.37mm Damax.65mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 42.5kN Basic static load ratingC0 30kN Fatigue load limitPu 1

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm D 90mm B 30.2mm d2≈57.8mm D2≈82.1mm r1,2min.1.1mm a 52mm Abutment dimensions damin.57mm damax.57.5mm Damax.83mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 51kN Basic static load ratingC0 42.5kN Fatigue l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 35mm D 80mm B 34.9mm d2≈44.6mm D2≈70.5mm r1,2min.1.5mm a 47mm Abutment dimensions damin.44mm damax.44.5mm Damax.71mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 52kN Basic static load ratingC0 35.5kN Fatigue

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm D 90mm B 36.5mm d1≈59.4mm D1≈77.8mm r1,2min.1.5mm a 84mm Abutment dimensions damin.49mm Damax.81mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 68.9kN Basic static load ratingC0 57kN Fatigue load limitPu 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm D 90mm B 36.5mm d1≈59.4mm D1≈77.8mm r1,2min.1.5mm a 84mm Abutment dimensions damin.49mm Damax.81mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 68.9kN Basic static load ratingC0 57kN Fatigue load limitPu 

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 65mm D 120mm B 38.1mm d2≈77.5mm D2≈110.65mm r1,2min.1.5mm a 71mm Abutment dimensions damin.74mm damax.76mm Damax.111mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 80.6kN Basic static load ratingC0 73.5kN Fat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 55mm D 120mm B 49.2mm d2≈68.4mm D2≈109.4mm r1,2min.2mm a 72mm Abutment dimensions damin.66mm damax.68mm Damax.109mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 112kN Basic static load ratingC0 81.5kN Fatigue l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm D 52mm B 22.2mm d2≈29.9mm D2≈43.95mm r1,2min.1.1mm a 30mm Abutment dimensions damin.27mm damax.29.5mm Damax.45mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 24.5kN Basic static load ratingC0 15.6kN Fatigu

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 70mm D 150mm B 63.5mm d2≈86.5mm D2≈136.16mm r1,2min.2.1mm a 89mm Abutment dimensions damin.82mm damax.84mm Damax.138mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 163kN Basic static load ratingC0 125kN Fatigue

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 35mm D 72mm B 27mm d2≈45.4mm D2≈63.85mm r1,2min.1.1mm a 42mm Abutment dimensions damin.42mm Damax.65mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 40kN Basic static load ratingC0 28kN Fatigue load limitPu 1.18

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm D 47mm B 20.6mm d2≈27.7mm D2≈40.9mm r1,2min.1mm a 28mm Abutment dimensions damin.25.6mm Damax.41.4mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 20.4kN Basic static load ratingC0 12.9kN Fatigue load limitPu&nb

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 190mm D 269.5mm B 66mm d1≈218mm D1≈249.8mm b 17.5mm K 6mm r1,2min.2.1mm a 126mm Abutment dimensions damin.195mm Damax.248mm ramax.2.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 270kN Basic static load ratingC0&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 12mm D 32mm B 15.9mm d2≈17.2mm D2≈27.7mm r1,2min.0.6mm a 19mm Abutment dimensions damin.16.4mm Damax.27.6mm ramax.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 10.1kN Basic static load ratingC0 5.6kN Fatigue load limitPu

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm D 52mm B 20.6mm d2≈32.7mm D2≈45.9mm r1,2min.1mm a 30mm Abutment dimensions damin.30.6mm damax.32.5mm Damax.46.4mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 21.6kN Basic static load ratingC0 14.3kN Fatig

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm D 80mm B 30.2mm d2≈47.8mm D2≈72.1mm r1,2min.1.1mm a 46mm Abutment dimensions damin.47mm Damax.73mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 48kN Basic static load ratingC0 36.5kN Fatigue load limitPu 1

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm D 90mm B 36.5mm d2≈50.8mm D2≈80.5mm r1,2min.1.5mm a 53mm Abutment dimensions damin.49mm damax.50.5mm Damax.81mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 64kN Basic static load ratingC0 44kN Fatigue l

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 100mm D 215mm B 82.6mm d1≈135.78mm D1≈179.49mm r1,2min.3mm a 127mm Abutment dimensions damin.114mm Damax.201mm ramax.2.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 255kN Basic static load ratingC0 255kN Fatigue load limit

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 200mm D 280mm B 80mm d1≈222.75mm D1≈249.6mm K 5mm r1,2min.2.1mm a 181mm Abutment dimensions damin.205mm Damax.248mm ramax.2.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 242kN Basic static load ratingC0 380kN Fat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 65mm D 140mm B 58.7mm d1≈89.85mm D1≈115.95mm r1,2min.2.1mm a 84mm Abutment dimensions damin.77mm Damax.128mm ramax.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 146kN Basic static load ratingC0 110kN Fatigue load limitPu&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm D 80mm B 30.2mm d2≈47.8mm D2≈72.1mm r1,2min.1.1mm a 46mm Abutment dimensions damin.47mm Damax.73mm ramax.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 48kN Basic static load ratingC0 36.5kN Fatigue load limitPu 1

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm D 90mm B 36.5mm d2≈50.8mm D2≈80.5mm r1,2min.1.5mm a 53mm Abutment dimensions damin.49mm Damax.81mm ramax.1.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 64kN Basic static load ratingC0 44kN Fatigue load limitPu 1

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ