Hiển thị 1-32 trong 412 sản phẩm

Dimensions D 16mm d 6mm B 28mm C 11mm B1 16mm C1 0.6mm d1 12.5mm G M 6 G1 8mm M 4mm r1,2min.0.15mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 3.14kN Basic static load ratingC0 3.2kN Fatigue load limitPu 0.345kN Maximum dynamic r

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 90mm d 30mm B 100mm C 35mm B1 63mm B2 15mm C1 1mm d1 53mm G M 30x1.5 G1 32mm M 8mm M1 4mm SW 14mm r1,2min.1.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 47.3kN Basic static load ratingC0 122kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 22mm d 10mm B 36mm C 12mm B1 23mm C1 0.6mm d1 17.5mm G M 10x1 G1 12mm M 4mm SW 5mm r1,2min.0.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 4.4kN Basic static load ratingC0 5kN Fatigue load limitPu 0.56kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 19mm d 8mm B 32mm C 11mm B1 20mm C1 0.6mm d1 15mm G M 8 G1 10mm M 4mm r1,2min.0.15mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 3.47kN Basic static load ratingC0 3.8kN Fatigue load limitPu 0.415kN Maximum dynamic ra

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 30mm d 12mm B 40mm C 14mm B1 25mm B2 6mm C1 0.6mm d1 23mm G M 12x1.5 G1 13mm M 4mm M1 3mm SW 6mm r1,2min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 8.97kN Basic static load ratingC0 14.6kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 40mm d 22mm B 58mm C 20mm B1 33.5mm B2 8mm B3 14mm C1 3.8mm d1 30mm G M 18x1.5 G1 19mm M 6mm M1 3mm SW 8mm c 1mm r1,2min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 13.8kN Basic stat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 40mm d 22mm B 58mm C 20mm B1 33.5mm B2 8mm B3 14mm C1 3.8mm d1 30mm G M 18x1.5 G1 19mm M 6mm M1 3mm SW 8mm c 1mm r1,2min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 19kN Basic static

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 72mm d 24mm B 80mm C 29mm B1 49.5mm B2 11mm C1 0.8mm d1 44mm G M 24x1.5 G1 25mm M 8mm M1 4mm SW 14mm r1,2min.1.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 33kN Basic static load ratingC0 80kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 16mm d 9mm B 28mm C 11mm B1 16mm B3 7mm C1 0.6mm d1 12.5mm G M 6 G1 8mm M 4mm c 0.5mm r1,2min.0.15mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 3.14kN Basic static load ratingC0 3.2kN Fatigue load limitPu&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 47mm d 20mm B 66mm C 24mm B1 40.5mm B2 9mm C1 0.8mm d1 36.5mm G M 20x1.5 G1 21mm M 6mm M1 4mm SW 10mm r1,2min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 14.7kN Basic static load ratingC0 24.5kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 19mm d 8mm B 32mm C 11mm B1 20mm C1 0.6mm d1 15mm G M 8 G1 10mm M 4mm r1,2min.0.15mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 3.47kN Basic static load ratingC0 3.8kN Fatigue load limitPu 0.415kN Maximum dynamic ra

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 40mm d 18mm B 58mm C 20mm B1 36.5mm B2 8mm C1 0.8mm d1 22mm G M 18x1.5 G1 19mm M 6mm M1 3mm SW 8mm r1,2min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 13.8kN Basic static load ratingC0 14.3kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 47mm d 24mm B 66mm C 24mm B1 40.5mm B2 9mm B3 18mm C1 0.8mm d1 36.5mm G M 20x1.5 G1 21mm M 6mm M1 4mm SW 10mm c 1mm r1,2min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 19.4kN Basic s

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 26mm d 10mm B 36mm C 12mm B1 23mm C1 0.6mm d1 17.5mm G M 10x1 G1 12mm M 4mm SW 5mm r1,2min.0.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 6.82kN Basic static load ratingC0 11kN Fatigue load limitPu 1.25kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 32mm d 12mm B 40mm C 14mm B1 25mm B2 6mm C1 0.6mm d1 23mm G M 12x1.5 G1 13mm M 4mm M1 3mm SW 6mm r1,2min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 6.71kN Basic static load ratingC0 8.5kN F

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 62mm d 24mm B 80mm C 28mm B1 49.5mm B2 11mm C1 1.3mm d1 38mm G M 24x1.5 G1 25mm M 8mm M1 4mm SW 14mm r1,2min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 41.3kN Basic static load ratingC0 48kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 32mm d 15mm B 40mm C 14mm B1 25mm B2 6mm B3 11mm C1 0.6mm d1 23mm G M 12x1.5 G1 13mm M 4mm M1 3mm SW 6mm c 0.5mm r1,2min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 9.35kN Basic st

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 22mm d 10mm B 36mm C 12mm B1 23mm C1 0.6mm d1 17.5mm G M 10x1 G1 12mm M 4mm SW 5mm r1,2min.0.3mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 4.4kN Basic static load ratingC0 5kN Fatigue load limitPu 0.56kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 40mm d 18mm B 58mm C 20mm B1 36.5mm B2 8mm C1 0.8mm d1 22mm G M 18x1.5 G1 19mm M 6mm M1 3mm SW 8mm r1,2min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 19kN Basic static load ratingC0 22kN Fati

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 35mm d 20mm B 52mm C 18mm B1 32.5mm B2 8mm B3 14mm C1 0.8mm d1 27.6mm G M 16x1.5 G1 17mm M 6mm M1 3mm SW 8mm c 1mm r1,2min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 9.52kN Basic

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 40mm d 22mm B 58mm C 20mm B1 36.5mm B2 8mm B3 16mm C1 0.8mm d1 31.5mm G M 18x1.5 G1 19mm M 6mm M1 3mm SW 8mm c 1mm r1,2min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 14.2kN Basic st

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 62mm d 24mm B 80mm C 29mm B1 49.5mm B2 11mm C1 0.8mm d1 44mm G M 24x1.5 G1 25mm M 8mm M1 4mm SW 14mm r1,2min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 24.6kN Basic static load ratingC0 44kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 72mm d 24mm B 80mm C 29mm B1 49.5mm B2 11mm C1 0.8mm d1 44mm G M 24x1.5 G1 25mm M 8mm M1 4mm SW 14mm r1,2min.1.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 26kN Basic static load ratingC0 48kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 52mm d 24mm B 66mm C 24mm B1 40.5mm B2 9mm B3 18mm C1 0.8mm d1 36.5mm G M 20x1.5 G1 21mm M 6mm M1 4mm SW 10mm c 1mm r1,2min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 15.7kN Basic s

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 19mm d 8mm B 32mm C 11mm B1 20mm C1 0.6mm d1 15mm G M 8 G1 10mm M 4mm r1,2min.0.15mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 3.47kN Basic static load ratingC0 3.8kN Fatigue load limitPu 0.415kN Maximum dynamic ra

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 90mm d 30mm B 100mm C 35mm B1 63mm B2 15mm C1 1mm d1 47mm G M 30x1.5 G1 32mm M 8mm M1 4mm SW 14mm r1,2min.1.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 78.1kN Basic static load ratingC0 102kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 80mm d 30mm B 100mm C 35mm B1 63mm B2 15mm C1 1mm d1 53mm G M 30x1.5 G1 32mm M 8mm M1 4mm SW 14mm r1,2min.1.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 36.9kN Basic static load ratingC0 72kN F

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 32mm d 12mm B 40mm C 14mm B1 25mm B2 6mm C1 0.6mm d1 23mm G M 12x1.5 G1 13mm M 4mm M1 3mm SW 6mm r1,2min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 9.35kN Basic static load ratingC0 15.3kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 47mm d 20mm B 66mm C 24mm B1 40.5mm B2 9mm C1 0.8mm d1 36.5mm G M 20x1.5 G1 21mm M 6mm M1 4mm SW 10mm r1,2min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 14.7kN Basic static load ratingC0 24.5kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 30mm d 15mm B 40mm C 14mm B1 25mm B2 6mm B3 11mm C1 0.6mm d1 23mm G M 12x1.5 G1 13mm M 4mm M1 3mm SW 6mm c 0.5mm r1,2min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 8.97kN Basic st

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 19mm d 8mm B 32mm C 11mm B1 20mm C1 0.6mm d1 15mm G M 8 G1 10mm M 4mm r1,2min.0.15mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 5.28kN Basic static load ratingC0 8kN Fatigue load limitPu 0.88kN Maximum dynamic radia

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 90mm d 30mm B 100mm C 35mm B1 63mm B2 15mm C1 1mm d1 53mm G M 30x1.5 G1 32mm M 8mm M1 4mm SW 14mm r1,2min.1.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 47.3kN Basic static load ratingC0 122kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ