Hiển thị 1-32 trong 289 sản phẩm

Running in required Dimensions d 30mm A1 32.7mm A2 13mm B 38.1mm H 141.5mm J 116.7mm L 83mm N 12.7mm s1 22.2mm T 42.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 19.5kN Basic static load ratingC0 11.2kN Limiting speed  90r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 45mm A1 39mm A2 14mm B 49.2mm H 178.5mm J 148.4mm L 111mm N 15.9mm s1 30.2mm T 54.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 33.2kN Basic static load ratingC0 21.6kN Limiting speed  130r/min Limiting temperatu

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 42.862mm A1 39mm A2 14mm B 49.2mm H 178.5mm J 148.4mm L 111mm N 15.9mm s1 30.2mm T 54.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 33.2kN Basic static load ratingC0 21.6kN Limiting speed  60r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 44.45mm A1 39mm A2 14mm B 49.2mm H 178.5mm J 148.4mm L 111mm N 15.9mm s1 30.2mm T 54.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 33.2kN Basic static load ratingC0 21.6kN Limiting speed  60r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 42.862mm A1 39mm A2 14mm B 49.2mm H 178.5mm J 148.4mm L 111mm N 15.9mm s1 30.2mm T 54.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 33.2kN Basic static load ratingC0 21.6kN Limiting speed  130r/min Limiting tempe

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 44.45mm A1 39mm A2 14mm B 49.2mm H 178.5mm J 148.4mm L 111mm N 15.9mm s1 30.2mm T 54.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 33.2kN Basic static load ratingC0 21.6kN Limiting speed  130r/min Limiting temper

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 50mm A1 43mm A2 15mm B 51.6mm H 189mm J 157.2mm L 116mm N 15.9mm s1 32.6mm T 60.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 35.1kN Basic static load ratingC0 23.2kN Limiting speed  60r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 50.8mm A1 47.63mm A2 20.64mm B 55.6mm H 215.9mm J 184.15mm L 127mm N 19mm s1 33.4mm T 69mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 43.6kN Basic static load ratingC0 29kN Limiting speed  50r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50mm A1 43mm A2 15mm B 51.6mm H 189mm J 157.2mm L 116mm N 15.9mm s1 32.6mm T 60.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 35.1kN Basic static load ratingC0 23.2kN Limiting speed  120r/min Limiting temperature

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 49.212mm A1 43mm A2 15mm B 51.6mm H 189mm J 157.2mm L 116mm N 15.9mm s1 32.6mm T 60.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 35.1kN Basic static load ratingC0 23.2kN Limiting speed  120r/min Limiting tempera

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 50.8mm A1 47.63mm A2 20.64mm B 55.6mm H 215.9mm J 184.15mm L 127mm N 19mm s1 33.4mm T 69mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 43.6kN Basic static load ratingC0 29kN Limiting speed  110r/min Limiting temper

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 19.05mm A1 24.61mm A2 11.11mm B 31mm H 112mm J 89.7mm L 60.5mm N 11.1mm s1 18.3mm T 32.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 12.7kN Basic static load ratingC0 6.55kN Limiting speed  260r/min Limiting temp

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 45mm A1 39mm A2 14mm B 49.2mm H 178.5mm J 148.4mm L 111mm N 15.9mm s1 30.2mm T 54.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 33.2kN Basic static load ratingC0 21.6kN Limiting speed  60r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 19.05mm A1 24.61mm A2 11.11mm B 31mm H 112mm J 89.7mm L 60.5mm N 11.1mm s1 18.3mm T 32.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 12.7kN Basic static load ratingC0 6.55kN Limiting speed  130r/m

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 30mm A1 32.7mm A2 13mm B 38.1mm H 141.5mm J 116.7mm L 83mm N 12.7mm s1 22.2mm T 42.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 19.5kN Basic static load ratingC0 11.2kN Limiting speed  190r/min Limiting temperat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 49.212mm A1 43mm A2 15mm B 51.6mm H 189mm J 157.2mm L 116mm N 15.9mm s1 32.6mm T 60.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 35.1kN Basic static load ratingC0 23.2kN Limiting speed  60r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 55mm A1 47.63mm A2 20.64mm B 55.6mm H 215.9mm J 184.15mm L 127mm N 19mm s1 33.4mm T 62.9mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 43.6kN Basic static load ratingC0 29kN Limiting speed  110r/min Limiting temper

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 20mm A1 24.61mm A2 11.11mm B 31mm H 112mm J 89.7mm L 60.5mm N 11.1mm s1 18.3mm T 32.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 12.7kN Basic static load ratingC0 6.55kN Limiting speed  260r/min Limiting tempera

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 38.1mm A1 38.5mm A2 14mm B 49.2mm H 171.5mm J 143.7mm L 102mm N 14.3mm s1 30.2mm T 54.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 30.7kN Basic static load ratingC0 19kN Limiting speed  150r/min Limiting tempera

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 25.4mm A1 30mm A2 12mm B 34.1mm H 124mm J 98.8mm L 70mm N 12.7mm s1 19.8mm T 38.8mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 14kN Basic static load ratingC0 7.8kN Limiting speed  110r/min Li

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 25mm A1 30mm A2 12mm B 34.1mm H 124mm J 98.8mm L 70mm N 12.7mm s1 19.8mm T 38.8mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 14kN Basic static load ratingC0 7.8kN Limiting speed  110r/min Limi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 34.925mm A1 34.9mm A2 13mm B 42.9mm H 156mm J 130.2mm L 96mm N 14.3mm s1 25.4mm T 46.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 25.5kN Basic static load ratingC0 15.3kN Limiting speed  80r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25mm A1 30mm A2 12mm B 34.1mm H 124mm J 98.8mm L 70mm N 12.7mm s1 19.8mm T 38.8mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 14kN Basic static load ratingC0 7.8kN Limiting speed  230r/min Limiting temperatureTmax.

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 38.1mm A1 38.5mm A2 14mm B 49.2mm H 171.5mm J 143.7mm L 102mm N 14.3mm s1 30.2mm T 54.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 30.7kN Basic static load ratingC0 19kN Limiting speed  70r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 34.925mm A1 34.9mm A2 13mm B 42.9mm H 156mm J 130.2mm L 96mm N 14.3mm s1 25.4mm T 46.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 25.5kN Basic static load ratingC0 15.3kN Limiting speed  160r/min Limiting temper

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 40mm A1 38.5mm A2 14mm B 49.2mm H 171.5mm J 143.7mm L 102mm N 14.3mm s1 30.2mm T 54.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 30.7kN Basic static load ratingC0 19kN Limiting speed  150r/min Limiting temperatu

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 35mm A1 34.9mm A2 13mm B 42.9mm H 156mm J 130.2mm L 96mm N 14.3mm s1 25.4mm T 46.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 25.5kN Basic static load ratingC0 15.3kN Limiting speed  160r/min Limiting temperatur

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions d 25.4mm A1 30mm A2 12mm B 34.1mm H 124mm J 98.8mm L 70mm N 12.7mm s1 19.8mm T 38.8mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 14kN Basic static load ratingC0 7.8kN Limiting speed  230r/min Limiting temperatureTma

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 40mm A1 38.5mm A2 14mm B 49.2mm H 171.5mm J 143.7mm L 102mm N 14.3mm s1 30.2mm T 54.2mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 30.7kN Basic static load ratingC0 19kN Limiting speed  70r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 35mm A1 34.9mm A2 13mm B 42.9mm H 156mm J 130.2mm L 96mm N 14.3mm s1 25.4mm T 46.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 25.5kN Basic static load ratingC0 15.3kN Limiting speed  80r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 31.75mm A1 34.9mm A2 13mm B 42.9mm H 156mm J 130.2mm L 96mm N 14.3mm s1 25.4mm T 46.4mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 25.5kN Basic static load ratingC0 15.3kN Limiting speed  80r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Running in required Dimensions d 55mm A1 47.63mm A2 20.64mm B 55.6mm H 215.9mm J 184.15mm L 127mm N 19mm s1 33.4mm T 62.9mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 43.6kN Basic static load ratingC0 29kN Limiting speed  50r/min

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ