Vòng bi CARB SKF (bài 3)

 

 

Danh mục vòng bi CARB SKF - phần 3

TtKý hiệu SKFBản vẽ
121 Vòng bi SKF: C 4130 V Lấy bản vẽ
122 Vòng bi SKF: C 2230 Lấy bản vẽ
123 Vòng bi SKF: C 2230 K Lấy bản vẽ
124 Vòng bi SKF: C 4032 Lấy bản vẽ
125 Vòng bi SKF: C 4032 K30 Lấy bản vẽ
126 Vòng bi SKF: C 4032-2CS5V/GEM9 Lấy bản vẽ
127 Vòng bi SKF: C 4032 K30V Lấy bản vẽ
128 Vòng bi SKF: C 4032 V Lấy bản vẽ
129 Vòng bi SKF: C 3132 Lấy bản vẽ
130 Vòng bi SKF: C 3132 K Lấy bản vẽ
131 Vòng bi SKF: C 3232 Lấy bản vẽ
132 Vòng bi SKF: C 3232 K Lấy bản vẽ
133 Vòng bi SKF: C 3034 M Lấy bản vẽ
134 Vòng bi SKF: C 4034 K30V Lấy bản vẽ
135 Vòng bi SKF: C 4034 V Lấy bản vẽ
136 Vòng bi SKF: C 4134 K30V Lấy bản vẽ
137 Vòng bi SKF: C 2234 Lấy bản vẽ
138 Vòng bi SKF: C 2234 K Lấy bản vẽ
139 Vòng bi SKF: C 3036 Lấy bản vẽ
140 Vòng bi SKF: C 3036 K Lấy bản vẽ
141 Vòng bi SKF: C 3136 Lấy bản vẽ
142 Vòng bi SKF: C 3136 K Lấy bản vẽ
143 Vòng bi SKF: C 3236 Lấy bản vẽ
144 Vòng bi SKF: C 3236 K Lấy bản vẽ
145 Vòng bi SKF: C 3038 Lấy bản vẽ
146 Vòng bi SKF: C 3038 K Lấy bản vẽ
147 Vòng bi SKF: C 3138 KV Lấy bản vẽ
148 Vòng bi SKF: C 3138 V Lấy bản vẽ
149 Vòng bi SKF: C 2238 Lấy bản vẽ
150 Vòng bi SKF: C 2238 K Lấy bản vẽ
151 Vòng bi SKF: C 3040 Lấy bản vẽ
152 Vòng bi SKF: C 3040 K Lấy bản vẽ
153 Vòng bi SKF: C 4040 V Lấy bản vẽ
154 Vòng bi SKF: C 3140 Lấy bản vẽ
155 Vòng bi SKF: C 3140 K Lấy bản vẽ
156 Vòng bi SKF: C 3044 Lấy bản vẽ
157 Vòng bi SKF: C 3044 K Lấy bản vẽ
158 Vòng bi SKF: C 4044 K30V Lấy bản vẽ
159 Vòng bi SKF: C 4044 V Lấy bản vẽ
160 Vòng bi SKF: C 3144 Lấy bản vẽ
161 Vòng bi SKF: C 3144 K Lấy bản vẽ
162 Vòng bi SKF: C 2244 Lấy bản vẽ
163 Vòng bi SKF: C 2244 K Lấy bản vẽ
164 Vòng bi SKF: C 3048 Lấy bản vẽ
165 Vòng bi SKF: C 3048 K Lấy bản vẽ
166 Vòng bi SKF: C 3148 Lấy bản vẽ
167 Vòng bi SKF: C 3148 K Lấy bản vẽ
168 Vòng bi SKF: C 3052 Lấy bản vẽ
169 Vòng bi SKF: C 3052 K Lấy bản vẽ
170 Vòng bi SKF: C 3152 Lấy bản vẽ
171 Vòng bi SKF: C 3152 K Lấy bản vẽ
172 Vòng bi SKF: C 3056 Lấy bản vẽ
173 Vòng bi SKF: C 3056 K Lấy bản vẽ
174 Vòng bi SKF: C 3156 Lấy bản vẽ
175 Vòng bi SKF: C 3156 K Lấy bản vẽ
176 Vòng bi SKF: C 3060 KM Lấy bản vẽ
177 Vòng bi SKF: C 3060 M Lấy bản vẽ
178 Vòng bi SKF: C 4060 K30M Lấy bản vẽ
179 Vòng bi SKF: C 4060 M Lấy bản vẽ
180 Vòng bi SKF: C 3160 Lấy bản vẽ
181 Vòng bi SKF: C 3160 K Lấy bản vẽ
182 Vòng bi SKF: C 3064 KM Lấy bản vẽ
183 Vòng bi SKF: C 3064 M Lấy bản vẽ
184 Vòng bi SKF: C 3164 KM Lấy bản vẽ
185 Vòng bi SKF: C 3164 M Lấy bản vẽ
186 Vòng bi SKF: C 3068 KM Lấy bản vẽ
187 Vòng bi SKF: C 3068 M Lấy bản vẽ
188 Vòng bi SKF: C 3168 KM Lấy bản vẽ
189 Vòng bi SKF: C 3168 M Lấy bản vẽ
190 Vòng bi SKF: C 4168 K30MB Lấy bản vẽ
191 Vòng bi SKF: C 3972 KM Lấy bản vẽ
192 Vòng bi SKF: C 3972 M Lấy bản vẽ
193 Vòng bi SKF: C 3072 KM Lấy bản vẽ
194 Vòng bi SKF: C 3072 M Lấy bản vẽ
195 Vòng bi SKF: C 3172 KM Lấy bản vẽ
196 Vòng bi SKF: C 3172 M Lấy bản vẽ
197 Vòng bi SKF: C 3076 KM Lấy bản vẽ
198 Vòng bi SKF: C 3076 M Lấy bản vẽ
199 Vòng bi SKF: C 3176 KMB Lấy bản vẽ
200 Vòng bi SKF: C 3176 MB Lấy bản vẽ
201 Vòng bi SKF: C 3980 KM Lấy bản vẽ
202 Vòng bi SKF: C 3080 KM Lấy bản vẽ
203 Vòng bi SKF: C 3080 M Lấy bản vẽ
204 Vòng bi SKF: C 3180 KM Lấy bản vẽ
205 Vòng bi SKF: C 3180 M Lấy bản vẽ
206 Vòng bi SKF: C 3984 KM Lấy bản vẽ
207 Vòng bi SKF: C 3984 M Lấy bản vẽ
208 Vòng bi SKF: C 3084 KM Lấy bản vẽ
209 Vòng bi SKF: C 3084 M Lấy bản vẽ
210 Vòng bi SKF: C 3184 KM Lấy bản vẽ
211 Vòng bi SKF: C 3088 KMB Lấy bản vẽ
212 Vòng bi SKF: C 3088 MB Lấy bản vẽ
213 Vòng bi SKF: C 3188 KMB Lấy bản vẽ
214 Vòng bi SKF: C 3188 MB Lấy bản vẽ
215 Vòng bi SKF: C 4188 K30MB Lấy bản vẽ
216 Vòng bi SKF: C 4188 MB Lấy bản vẽ
217 Vòng bi SKF: C 3092 M Lấy bản vẽ
218 Vòng bi SKF: C 3192 KM Lấy bản vẽ
219 Vòng bi SKF: C 3192 M Lấy bản vẽ
220 Vòng bi SKF: C 4192 K30MB Lấy bản vẽ

 

 

Online: 0862.166.658 - 024.62698.688 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ