Hiển thị 1-32 trong 99 sản phẩm

Dimensions Supergrip bolt d1 129mm d2+0.1101mm DM 172mm Cmin.321mm B1 178mm B2 138mm G M 100x6 F 80mm Tie bolt B3 92mm Mass Mass Supergrip bolt complete  66.6kg Mass Tie bolt complete  55.1kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.5

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 128mm d2+0.1101mm DM 172mm Cmin.321mm B1 178mm B2 138mm G M 100x6 F 80mm Tie bolt B3 92mm Mass Mass Supergrip bolt complete  66.2kg Mass Tie bolt complete  55.1kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.5

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 127mm d2+0.1101mm DM 172mm Cmin.321mm B1 178mm B2 138mm G M 100x6 F 80mm Tie bolt B3 92mm Mass Mass Supergrip bolt complete  65.7kg Mass Tie bolt complete  55.1kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.5

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 126mm d2+0.1101mm DM 172mm Cmin.321mm B1 178mm B2 138mm G M 100x6 F 80mm Tie bolt B3 92mm Mass Mass Supergrip bolt complete  65.2kg Mass Tie bolt complete  55.1kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.5

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 125mm d2+0.1101mm DM 172mm Cmin.321mm B1 178mm B2 138mm G M 100x6 F 80mm Tie bolt B3 92mm Mass Mass Supergrip bolt complete  64.7kg Mass Tie bolt complete  55.1kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.5

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 124mm d2+0.1101mm DM 172mm Cmin.321mm B1 178mm B2 138mm G M 100x6 F 80mm Tie bolt B3 92mm Mass Mass Supergrip bolt complete  64.2kg Mass Tie bolt complete  55.1kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.5

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 134mm d2+0.1106mm DM 182mm Cmin.339mm B1 186mm B2 144mm G M 105x6 F 84mm Tie bolt B3 96mm Mass Mass Supergrip bolt complete  76.4kg Mass Tie bolt complete  64kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.58k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 133mm d2+0.1106mm DM 182mm Cmin.339mm B1 186mm B2 144mm G M 105x6 F 84mm Tie bolt B3 96mm Mass Mass Supergrip bolt complete  75.1kg Mass Tie bolt complete  64kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.58k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 132mm d2+0.1106mm DM 182mm Cmin.339mm B1 186mm B2 144mm G M 105x6 F 84mm Tie bolt B3 96mm Mass Mass Supergrip bolt complete  75.4kg Mass Tie bolt complete  64kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.58k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 131mm d2+0.1106mm DM 182mm Cmin.339mm B1 186mm B2 144mm G M 105x6 F 84mm Tie bolt B3 96mm Mass Mass Supergrip bolt complete  74.9kg Mass Tie bolt complete  64kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.58k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 130mm d2+0.1106mm DM 182mm Cmin.339mm B1 186mm B2 144mm G M 105x6 F 84mm Tie bolt B3 96mm Mass Mass Supergrip bolt complete  74.6kg Mass Tie bolt complete  64kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.58k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 138mm d2+0.1106mm DM 182mm Cmin.339mm B1 186mm B2 144mm G M 105x6 F 84mm Tie bolt B3 96mm Mass Mass Supergrip bolt complete  78.3kg Mass Tie bolt complete  64kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.58k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 137mm d2+0.1106mm DM 182mm Cmin.339mm B1 186mm B2 144mm G M 105x6 F 84mm Tie bolt B3 96mm Mass Mass Supergrip bolt complete  77.9kg Mass Tie bolt complete  64kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.58k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 136mm d2+0.1106mm DM 182mm Cmin.339mm B1 186mm B2 144mm G M 105x6 F 84mm Tie bolt B3 96mm Mass Mass Supergrip bolt complete  77.4kg Mass Tie bolt complete  64kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.58k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 135mm d2+0.1106mm DM 182mm Cmin.339mm B1 186mm B2 144mm G M 105x6 F 84mm Tie bolt B3 96mm Mass Mass Supergrip bolt complete  76.9kg Mass Tie bolt complete  64kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.58k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 51mm d2+0.143mm DM 72mm Cmin.155mm B1 83mm B2 66mm G M 42x4.5 F 34mm Tie bolt B3 44mm Mass Mass Supergrip bolt complete  5kg Mass Tie bolt complete  4.3kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.08kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 50mm d2+0.140mm DM 67mm Cmin.143mm B1 78mm B2 62mm G M 39x4 F 31mm Tie bolt B3 41mm Mass Mass Supergrip bolt complete  4.2kg Mass Tie bolt complete  3.5kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.07kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 109mm d2+0.186mm DM 147mm Cmin.284mm B1 154mm B2 120mm G M 85x6 F 68mm Tie bolt B3 80mm Mass Mass Supergrip bolt complete  41.7kg Mass Tie bolt complete  34.3kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.36k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 108mm d2+0.186mm DM 147mm Cmin.284mm B1 154mm B2 120mm G M 85x6 F 68mm Tie bolt B3 80mm Mass Mass Supergrip bolt complete  41.3kg Mass Tie bolt complete  34.3kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.36k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 107mm d2+0.186mm DM 147mm Cmin.284mm B1 154mm B2 120mm G M 85x6 F 68mm Tie bolt B3 80mm Mass Mass Supergrip bolt complete  40.9kg Mass Tie bolt complete  34.3kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.36k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 106mm d2+0.186mm DM 147mm Cmin.284mm B1 154mm B2 120mm G M 85x6 F 68mm Tie bolt B3 80mm Mass Mass Supergrip bolt complete  40.5kg Mass Tie bolt complete  34.3kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.36k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 105mm d2+0.186mm DM 147mm Cmin.284mm B1 154mm B2 120mm G M 85x6 F 68mm Tie bolt B3 80mm Mass Mass Supergrip bolt complete  40.2kg Mass Tie bolt complete  34.3kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.36k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 104mm d2+0.186mm DM 147mm Cmin.284mm B1 154mm B2 120mm G M 85x6 F 68mm Tie bolt B3 80mm Mass Mass Supergrip bolt complete  39.9kg Mass Tie bolt complete  34.3kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.36k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 103mm d2+0.181mm DM 137mm Cmin.267mm B1 146mm B2 114mm G M 80x6 F 64mm Tie bolt B3 76mm Mass Mass Supergrip bolt complete  34.6kg Mass Tie bolt complete  28.5kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.32k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 102mm d2+0.181mm DM 137mm Cmin.267mm B1 146mm B2 114mm G M 80x6 F 64mm Tie bolt B3 76mm Mass Mass Supergrip bolt complete  34.4kg Mass Tie bolt complete  28.5kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.32k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 112mm d2+0.191mm DM 155mm Cmin.297mm B1 162mm B2 126mm G M 90x6 F 72mm Tie bolt B3 84mm Mass Mass Supergrip bolt complete  47.5kg Mass Tie bolt complete  40.6kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.41k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 111mm d2+0.186mm DM 147mm Cmin.284mm B1 154mm B2 120mm G M 85x6 F 68mm Tie bolt B3 80mm Mass Mass Supergrip bolt complete  42.3kg Mass Tie bolt complete  34.3kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.36k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 110mm d2+0.186mm DM 147mm Cmin.284mm B1 154mm B2 120mm G M 85x6 F 68mm Tie bolt B3 80mm Mass Mass Supergrip bolt complete  42kg Mass Tie bolt complete  34.3kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.36kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 59mm d2+0.149mm DM 81mm Cmin.172mm B1 91mm B2 72mm G M 48x5 F 39mm Tie bolt B3 49mm Mass Mass Supergrip bolt complete  7.4kg Mass Tie bolt complete  6.3kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.1kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 58mm d2+0.149mm DM 81mm Cmin.172mm B1 91mm B2 72mm G M 48x5 F 39mm Tie bolt B3 49mm Mass Mass Supergrip bolt complete  7.3kg Mass Tie bolt complete  6.3kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.1kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 57mm d2+0.146mm DM 76mm Cmin.160mm B1 87mm B2 69mm G M 45x4.5 F 36mm Tie bolt B3 46mm Mass Mass Supergrip bolt complete  6.2kg Mass Tie bolt complete  5.2kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.09kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions Supergrip bolt d1 56mm d2+0.146mm DM 76mm Cmin.160mm B1 87mm B2 69mm G M 45x4.5 F 36mm Tie bolt B3 46mm Mass Mass Supergrip bolt complete  6.1kg Mass Tie bolt complete  5.2kg Addition for every 10 mm > Cmin.  0.09kg

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ