Hiển thị 1-32 trong 38 sản phẩm

Dimensions D 72mm d 30mm B 23.8mm d1≈38.7mm D1≈55.2mm r1,2min.1mm a 36mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 25.1kN Basic static load ratingC0 16.3kN Fatigue load limitPu 0.695kN Maximum dynamic radial loadFrmax.17kN Maximum static radial loadF0rmax.24kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 47mm d 17mm B 17.5mm d1≈23.3mm D1≈35mm R 400mm r1,2min.0.6mm a 23mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 13kN Basic static load ratingC0 7.35kN Fatigue load limitPu 0.315kN Maximum dynamic radial loadFrmax.9.3kN Maximum static radia

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 72mm d 30mm B 23.8mm d1≈38.7mm D1≈55.2mm R 400mm r1,2min.1mm a 36mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 25.1kN Basic static load ratingC0 16.3kN Fatigue load limitPu 0.695kN Maximum dynamic radial loadFrmax.17kN Maximum static radi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 40mm d 15mm B 15.9mm d1≈20.2mm D1≈30.7mm R 400mm r1,2min.0.6mm a 21mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 10.1kN Basic static load ratingC0 5.5kN Fatigue load limitPu 0.263kN Maximum dynamic radial loadFrmax.5.85kN Maximum static r

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 80mm d 35mm B 27mm d1≈45.4mm D1≈63.9mm r1,2min.1.1mm a 42mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 31.9kN Basic static load ratingC0 20.4kN Fatigue load limitPu 0.865kN Maximum dynamic radial loadFrmax.15.6kN Maximum static radial loadF0rmax.22

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 72mm d 30mm B 23.8mm d1≈38.7mm D1≈55.2mm r1,2min.1mm a 36mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 25.1kN Basic static load ratingC0 16.3kN Fatigue load limitPu 0.695kN Maximum dynamic radial loadFrmax.17kN Maximum static radial loadF0rmax.24kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 62mm d 25mm B 20.6mm d1≈32.7mm D1≈45.9mm r1,2min.1mm a 30mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 18.6kN Basic static load ratingC0 11.8kN Fatigue load limitPu 0.5kN Maximum dynamic radial loadFrmax.15.3kN Maximum static radial loadF0rmax.21.6

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 47mm d 17mm B 17.5mm d1≈23.3mm D1≈35mm r1,2min.0.6mm a 23mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 13kN Basic static load ratingC0 7.35kN Fatigue load limitPu 0.315kN Maximum dynamic radial loadFrmax.9.3kN Maximum static radial loadF0rmax.13.4k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 35mm d 12mm B 15.9mm d1≈19.1mm D1≈27.7mm r1,2min.0.6mm a 19mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 9.04kN Basic static load ratingC0 4.55kN Fatigue load limitPu 0.193kN Maximum dynamic radial loadFrmax.3.8kN Maximum static radial loadF0rmax.5

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 52mm d 20mm B 20.6mm d1≈27.7mm D1≈40.9mm r1,2min.1mm a 28mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 16.5kN Basic static load ratingC0 9.5kN Fatigue load limitPu 0.4kN Maximum dynamic radial loadFrmax.8.3kN Maximum static radial loadF0rmax.12kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 32mm d 10mm B 14mm d1≈15.8mm D1≈25mm R 400mm r1,2min.0.6mm a 16.5mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 6.76kN Basic static load ratingC0 3.6kN Fatigue load limitPu 0.153kN Maximum dynamic radial loadFrmax.4.4kN Maximum static radi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 47mm d 17mm B 17.5mm d1≈23.3mm D1≈35mm r1,2min.0.6mm a 23mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 13kN Basic static load ratingC0 7.35kN Fatigue load limitPu 0.315kN Maximum dynamic radial loadFrmax.9.3kN Maximum static radial loadF0rmax.13.4k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 40mm d 15mm B 15.9mm d1≈20.2mm D1≈30.7mm r1,2min.0.6mm a 21mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 10.1kN Basic static load ratingC0 5.5kN Fatigue load limitPu 0.263kN Maximum dynamic radial loadFrmax.5.85kN Maximum static radial loadF0rmax.8

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 72mm d 30mm B 16mm d1≈40.3mm D1≈54.1mm R 400mm r1,2min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 17.4kN Basic static load ratingC0 9.5kN Fatigue load limitPu 0.4kN Maximum dynamic radial loadFrmax.14.6kN Maximum static radial loadF0rmax.20.8kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 35mm d 12mm B 15.9mm d1≈17.7mm D1≈27.7mm R 400mm r1,2min.0.6mm a 19mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 9.04kN Basic static load ratingC0 4.55kN Fatigue load limitPu 0.193kN Maximum dynamic radial loadFrmax.3.8kN Maximum static r

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 80mm d 35mm B 17mm d1≈46.9mm D1≈62.7mm R 400mm r1,2min.1.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 22.1kN Basic static load ratingC0 11.8kN Fatigue load limitPu 0.5kN Maximum dynamic radial loadFrmax.12.9kN Maximum static radial loadF0rmax.18.

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 52mm d 20mm B 14mm d1≈28.8mm D1≈40.6mm R 400mm r1,2min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 11.4kN Basic static load ratingC0 5.5kN Fatigue load limitPu 0.232kN Maximum dynamic radial loadFrmax.7.5kN Maximum static radial loadF0rmax.10.6k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 62mm d 25mm B 15mm d1≈34.3mm D1≈46.3mm R 400mm r1,2min.1mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 13kN Basic static load ratingC0 6.8kN Fatigue load limitPu 0.29kN Maximum dynamic radial loadFrmax.12.9kN Maximum static radial loadF0rmax.18.6kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 40mm d 15mm B 11mm d1≈21.7mm D1≈30.4mm R 400mm r1,2min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 7.02kN Basic static load ratingC0 3.2kN Fatigue load limitPu 0.137kN Maximum dynamic radial loadFrmax.5.1kN Maximum static radial loadF0rmax.7.3

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 35mm d 12mm B 15.9mm d1≈17.7mm D1≈27.7mm r1,2min.0.6mm a 19mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 9.04kN Basic static load ratingC0 4.55kN Fatigue load limitPu 0.193kN Maximum dynamic radial loadFrmax.3.8kN Maximum static radial loadF0rmax.5

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 47mm d 17mm B 12mm d1≈24.5mm D1≈35mm R 400mm r1,2min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 8.84kN Basic static load ratingC0 4.25kN Fatigue load limitPu 0.18kN Maximum dynamic radial loadFrmax.8.15kN Maximum static radial loadF0rmax.11.6

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 32mm d 10mm B 9mm d1≈17mm D1≈24.8mm R 400mm r1,2min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 4.68kN Basic static load ratingC0 2.04kN Fatigue load limitPu 0.085kN Maximum dynamic radial loadFrmax.3.45kN Maximum static radial loadF0rmax.5kN

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 80mm d 35mm B 27mm d1≈45.4mm D1≈63.9mm R 400mm r1,2min.1.1mm a 42mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 31.9kN Basic static load ratingC0 20.4kN Fatigue load limitPu 0.865kN Maximum dynamic radial loadFrmax.15.6kN Maximum static ra

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 72mm d 30mm B 23.8mm d1≈38.7mm D1≈55.2mm R 400mm r1,2min.1mm a 36mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 25.1kN Basic static load ratingC0 16.3kN Fatigue load limitPu 0.695kN Maximum dynamic radial loadFrmax.17kN Maximum static radi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 62mm d 25mm B 20.6mm d1≈32.7mm D1≈45.9mm R 400mm r1,2min.1mm a 30mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 18.6kN Basic static load ratingC0 11.8kN Fatigue load limitPu 0.5kN Maximum dynamic radial loadFrmax.15.3kN Maximum static radi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 52mm d 20mm B 20.6mm d1≈27.7mm D1≈40.9mm R 400mm r1,2min.1mm a 28mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 16.5kN Basic static load ratingC0 9.5kN Fatigue load limitPu 0.4kN Maximum dynamic radial loadFrmax.8.3kN Maximum static radial

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 47mm d 17mm B 17.5mm d1≈23.3mm D1≈35mm R 400mm r1,2min.0.6mm a 23mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 13kN Basic static load ratingC0 7.35kN Fatigue load limitPu 0.315kN Maximum dynamic radial loadFrmax.9.3kN Maximum static radia

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 35mm d 12mm B 10mm d1≈18.4mm D1≈27.4mm R 400mm r1,2min.0.6mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 6.24kN Basic static load ratingC0 2.6kN Fatigue load limitPu 0.11kN Maximum dynamic radial loadFrmax.3.35kN Maximum static radial loadF0rmax.4.7

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 40mm d 15mm B 15.9mm d1≈20.2mm D1≈30.7mm R 400mm r1,2min.0.6mm a 21mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 10.1kN Basic static load ratingC0 5.5kN Fatigue load limitPu 0.263kN Maximum dynamic radial loadFrmax.5.85kN Maximum static r

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 62mm d 25mm B 20.6mm d1≈32.7mm D1≈45.9mm R 400mm r1,2min.1mm a 30mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 18.6kN Basic static load ratingC0 11.8kN Fatigue load limitPu 0.5kN Maximum dynamic radial loadFrmax.15.3kN Maximum static radi

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 62mm d 25mm B 20.6mm d1≈32.7mm D1≈45.9mm r1,2min.1mm a 30mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 18.6kN Basic static load ratingC0 11.8kN Fatigue load limitPu 0.5kN Maximum dynamic radial loadFrmax.15.3kN Maximum static radial loadF0rmax.21.6

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions D 40mm d 15mm B 15.9mm d1≈20.2mm D1≈30.7mm r1,2min.0.6mm a 21mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 10.1kN Basic static load ratingC0 5.5kN Fatigue load limitPu 0.263kN Maximum dynamic radial loadFrmax.5.85kN Maximum static radial loadF0rmax.8

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Online: 0862.166.658 - 024.62698.688 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ