Hiển thị 1-32 trong 120 sản phẩm

Dimensions da 60mm A1 78mm A2 15mm Tmax.78.7mm B 71mm H 202.5mm H1 77.5mm J 190mm L 225mm Da 130mm N 14mm a 5mm Shaft end A3 73mm A5 35.5mm bamin.38mm bamax.65mm Dowel pins J1 90mm J2 24mm J3 66mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 50mm A1 70mm A2 15mm Tmax.72.7mm B 65mm H 172.5mm H1 65mm J 170mm L 192mm Da 105mm N 14mm a 5mm Shaft end A3 62mm A5 29.5mm bamin.34mm bamax.55mm Dowel pins J1 77mm J2 21mm J3 57mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 70mm A1 82mm A2 25mm Tmax.81.3mm B 72mm H 196mm H1 98mm J 152mm L 196mm Da 150mm N 19mm a 6mm Shaft end A3 80mm A5 38.5mm bamin.38mm bamax.70mm Dowel pins J5 87mm J6 54mm N4max.8mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 40mm A1 66mm A2 12mm Tmax.72.5mm B 65mm H 160mm H1 60mm J 160mm L 179mm Da 100mm N 14mm a 4mm Shaft end A3 51mm A5 23.5mm bamin.34mm bamax.43mm Dowel pins J1 71mm J2 20mm J3 53mm J

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 90mm A1 92mm A2 30mm Tmax.93.5mm B 86mm H 250mm H1 125mm J 198mm L 250mm Da 200mm N 23mm a 6mm Dowel pins J5 112mm J6 72mm N4max.8mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 325kN Basic stat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 80mm A1 82.5mm A2 25mm Tmax.83mm B 72mm H 210mm H1 105mm J 170mm L 210mm Da 170mm N 19mm a 7mm Dowel pins J5 95mm J6 60mm N4max.8mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 236kN Basic stati

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 100mm A1 98mm A2 30mm Tmax.98.9mm B 86mm H 270mm H1 135mm J 219mm L 270mm Da 220mm N 23mm a 6mm S 2.5mm Dowel pins J5 122mm J6 78mm N4max.8mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 42

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 55mm A1 70mm A2 15mm Tmax.73.6mm B 66mm H 189mm H1 72mm J 180mm L 210mm Da 120mm N 14mm a 5mm Shaft end A3 66mm A5 34mm bamin.34mm bamax.55mm Dowel pins J1 84mm J2 22mm J3 62mm J4&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 100mm A1 98mm A2 30mm Tmax.98.9mm B 86mm H 270mm H1 135mm J 219mm L 270mm Da 220mm N 23mm a 6mm Dowel pins J5 122mm J6 78mm N4max.8mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 425kN Basic sta

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 50mm A1 70mm A2 15mm Tmax.72.7mm B 65mm H 172.5mm H1 65mm J 170mm L 192mm Da 105mm N 14mm a 5mm S 2.5mm Shaft end A3 62mm A5 29.5mm bamin.34mm bamax.55mm Dowel pins J1 77mm J2 21mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 45mm A1 66mm A2 15mm Tmax.72.5mm B 65mm H 160mm H1 60mm J 160mm L 179mm Da 100mm N 14mm a 5mm Shaft end A3 52mm A5 23mm bamin.34mm bamax.43mm Dowel pins J1 71mm J2 20mm J3 53mm J4&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 35mm A1 66mm A2 12mm Tmax.72.5mm B 65mm H 143mm H1 54mm J 140mm L 159mm Da 90mm N 14mm a 4mm Shaft end A3 50mm A5 22mm bamin.34mm bamax.43mm Dowel pins J1 65mm J2 17mm J3 48mm J4&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 40mm A1 66mm A2 12mm Tmax.72.5mm B 65mm H 160mm H1 60mm J 160mm L 179mm Da 100mm N 14mm a 4mm S 2.5mm Shaft end A3 51mm A5 23.5mm bamin.34mm bamax.43mm Dowel pins J1 71mm J2 20mm J

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 60mm A1 78mm A2 15mm Tmax.78.7mm B 71mm H 202.5mm H1 77.5mm J 190mm L 225mm Da 130mm N 14mm a 5mm S 2.5mm Shaft end A3 73mm A5 35.5mm bamin.38mm bamax.65mm Dowel pins J1 90mm J2 24mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 70mm A1 82mm A2 25mm Tmax.81.3mm B 72mm H 196mm H1 98mm J 152mm L 196mm Da 150mm N 19mm a 6mm S 2.5mm Shaft end A3 80mm A5 38.5mm bamin.38mm bamax.70mm Dowel pins J5 87mm J6 54mm N

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 65mm A1 78mm A2 25mm Tmax.80.3mm B 72mm H 190mm H1 95mm J 152mm L 190mm Da 150mm N 19mm a 6mm Shaft end A3 73mm A5 35.5mm bamin.38mm bamax.65mm Dowel pins J5 85mm J6 55mm N4max.8mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 90mm A1 92mm A2 30mm Tmax.93.5mm B 86mm H 250mm H1 125mm J 198mm L 250mm Da 200mm N 23mm a 6mm S 2.5mm Dowel pins J5 112mm J6 72mm N4max.8mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 325

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 75mm A1 82mm A2 25mm Tmax.81.3mm B 72mm H 210mm H1 105mm J 170mm L 210mm Da 170mm N 19mm a 6mm Shaft end A3 80mm A5 38.5mm bamin.38mm bamax.70mm Dowel pins J5 93mm J6 63mm N4max.8mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 80mm A1 82.5mm A2 25mm Tmax.83mm B 72mm H 210mm H1 105mm J 170mm L 210mm Da 170mm N 19mm a 7mm S 2.5mm Dowel pins J5 95mm J6 60mm N4max.8mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 236k

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 65mm A1 78mm A2 25mm Tmax.80.3mm B 72mm H 190mm H1 95mm J 152mm L 190mm Da 150mm N 19mm a 6mm S 2.5mm Shaft end A3 73mm A5 35.5mm bamin.38mm bamax.65mm Dowel pins J5 85mm J6 55mm N

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 75mm A1 82mm A2 25mm Tmax.81.3mm B 72mm H 210mm H1 105mm J 170mm L 210mm Da 170mm N 19mm a 6mm S 2.5mm Shaft end A3 80mm A5 38.5mm bamin.38mm bamax.70mm Dowel pins J5 93mm J6 63mm

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 55mm A1 70mm A2 15mm Tmax.73.6mm B 66mm H 189mm H1 72mm J 180mm L 210mm Da 120mm N 14mm a 5mm S 2.5mm Shaft end A3 66mm A5 34mm bamin.34mm bamax.55mm Dowel pins J1 84mm J2 22mm J3&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 45mm A1 66mm A2 15mm Tmax.72.5mm B 65mm H 160mm H1 60mm J 160mm L 179mm Da 100mm N 14mm a 5mm S 2.5mm Shaft end A3 52mm A5 23mm bamin.34mm bamax.43mm Dowel pins J1 71mm J2 20mm J3&

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 35mm A1 66mm A2 12mm Tmax.72.5mm B 65mm H 143mm H1 54mm J 140mm L 159mm Da 90mm N 14mm a 4mm S 2.5mm Shaft end A3 50mm A5 22mm bamin.34mm bamax.43mm Dowel pins J1 65mm J2 17mm J3&n

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 80mm A 100mm B 72mm H 191mm H1 100mm H2 35mm J 290mm L 345mm N 28mm N1 22mm S 2.5mm Dowel pins J6 320mm J7 37.5mm N4max.8mm Calculation data Basic dynamic load ratingC 236kN Basic static load rating

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 70mm A 90mm B 71mm H 176mm H1 95mm H2 32mm J 260mm L 315mm N 28mm N1 22mm Shaft end A3 80mm A5 38.5mm bamin.38mm bamax.70mm Dowel pins J6 290mm J7 32.5mm N4max.8mm Calculation data Ba

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 45mm A 60mm B 65mm H 118mm H1 60mm H2 25mm J 170mm L 205mm N 20mm N1 15mm S 2.5mm Shaft end A3 52mm A5 23mm bamin.34mm bamax.43mm Dowel pins J6 185mm J7 21mm N4max.6mm Calculation

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 75mm A 90mm B 71mm H 180mm H1 95mm H2 32mm J 260mm L 320mm N 28mm N1 22mm S 2.5mm Shaft end A3 80mm A5 38.5mm bamin.38mm bamax.70mm Dowel pins J6 292mm J7 32.5mm N4max.8mm Calculat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 50mm A 70mm B 65mm H 131mm H1 70mm H2 28mm J 210mm L 255mm N 24mm N1 18mm S 2.5mm Shaft end A3 62mm A5 29.5mm bamin.34mm bamax.55mm Dowel pins J6 234mm J7 26mm N4max.8mm Calculatio

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 75mm A 90mm B 71mm H 180mm H1 95mm H2 32mm J 260mm L 320mm N 28mm N1 22mm S 2.5mm Shaft end A3 80mm A5 38.5mm bamin.38mm bamax.70mm Dowel pins J6 292mm J7 32.5mm N4max.8mm Calculat

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 65mm A 80mm B 71mm H 158mm H1 80mm H2 30mm J 230mm L 280mm N 24mm N1 18mm S 2.5mm Shaft end A3 73mm A5 35.5mm bamin.38mm bamax.65mm Dowel pins J6 254mm J7 29mm N4max.8mm Calculatio

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Dimensions da 40mm A 60mm B 65mm H 114mm H1 60mm H2 25mm J 170mm L 205mm N 20mm N1 15mm S 2.5mm Shaft end A3 51mm A5 23.5mm bamin.34mm bamax.43mm Dowel pins J6 185mm J7 21mm N4max.6mm Calculatio

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ